Tenure-Track Positions in Information and Computer Science: Application Instructions

[This document in pdf]
[Call text in pdf]

Description of the Department

The Department of Information and Computer Science is one of the top performing units in Aalto University. The international review panel of the 2009 Research Assessment Exercise (RAE) provided the following summary:

The department's research is focused on fundamental computer science methods for the analysis of large data sets, modelling and design of complex software, networking and other computational systems. The department has a clear vision, long-term research plans and a solid financial basis. Both the senior personnel and the junior researchers are highly qualified. The publication rate is very high. The quality of publications is excellent and they receive very high number of citations. The high performance of the department can be characterized not only by high quality research papers but also by software tools that have attained internationally a position as leading reference systems. The research is well combined with doctoral training and continuous high production of doctoral degrees.

For more information about the Department's research profile and activities, see the full RAE report available at “http://dept.ics.aalto.fi/calls/rae2009/” and the Department's website at “http://ics.aalto.fi/”.

The strategic vision of the Department focuses on the following four broad domains of technological interest:

In 2013, the Department is coordinating one national Centre of Excellence in research, the Centre for Computational Inference Research (COIN), and hosting parts of two other Centres of Excellence, Algorithmic Data Analysis (ALGODAN) and Molecular Systems Immunology and Physiology Research (SyMMyS). The Department currently employs 12 professors and 40 other doctoral-level staff, including postdoctoral researchers. Research groups in the Department carry out basic research in several pertinent areas of information and computer science, covering e.g. statistical machine learning, algorithmic data analysis and efficient discrete methods. A full list of the Department's research groups is available at “http://ics.aalto.fi/en/research/”.

Application Material

Applications are to be addressed to the President of Aalto University and submitted with the required application material to the Aalto University Registry no later than by May 20, 2013 at 15:00 o’clock (UTC +2:00). The application material will not be returned. The application material shall include the following appendices:

The material can be submitted electronically to "registry@aalto.fi", or alternatively by ordinary mail to "Registry, P.O. Box 11000, FI-00076 Aalto, Finland". Applications submitted electronically shall consist of one single pdf file, with file name "lastname_firstname_application.pdf". The first document of the pdf file is the cover letter, followed by the appendices in the order given in the list above.

The applicants will be reviewed on the basis of their research achievements in relation to career stage, teaching credentials and activity in scientific community. Shortlisted applicants will be asked to supplement their applications with a more detailed research and teaching plan, and material that describe their merits in these areas in more detail. The supplemented applications are submitted for review by at least four experts in the second stage of the application process.

A more detailed description of the tenure track system at Aalto University is available at “http://www.aalto.fi/en/about/careers/tenure_track/for_applicant/”.

Applicants are required to have such proficiency in English as is required for the exercise of their duties. Native Finnish applicants must also satisfy the competence requirements in domestic languages as described at "http://dept.ics.aalto.fi/calls/tenuretrack/langreq.shtml". 

Statutory Basis of the Process

 

HAKUOHJEET TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN PROFESSORIEN TEHTÄVIIN

Laitoskuvaus

Tietojenkäsittelytieteen laitos on yksi Aalto-yliopiston parhaiten menestyneitä laitoksia. Vuonna 2009 suoritetun Aalto-yliopiston tutkimuksen kansainvälisen arvioinnin (Research Assessment Exercise, RAE) arviointipaneeli esitti seuraava yhteenvedon:

“The department's research is focused on fundamental computer science methods for the analysis of large data sets, modelling and design of complex software, networking and other computational systems. The department has a clear vision, long-term research plans and a solid financial basis. Both the senior personnel and the junior researchers are highly qualified. The publication rate is very high. The quality of publications is excellent and they receive very high number of citations. The high performance of the department can be characterized not only by high quality research papers but also by software tools that have attained internationally a position as leading reference systems. The research is well combined with doctoral training and continuous high production of doctoral degrees.”

Lisätietoa laitoksen tutkimusprofiilista ja aktiviteeteista on saatavilla RAE-raportista (http://dept.ics.aalto.fi/calls/rae2009/) sekä laitoksen verkkosivuilta (http://ics.aalto.fi/).

Laitoksen strategia painottaa seuraavia neljää laajaa tutkimusaluetta:

Vuonna 2013 laitos koordinoi yhtä tutkimuksen kansallista huippuyksikköä, Centre of Excellence for Computational Inference Research (COIN), sekä on mukana kahden muun huippuyksikön, Algorithmic Data Analysis (ALGODAN) ja Molecular Systems Immunology and Physiology Research (SyMMyS) toiminnassa. Laitoksella on nykyisin 12 professoria sekä 40 muuta tohtoritasoista tutkijaa. Laitoksen tutkimusryhmät tekevät perustutkimusta useilla tietojenkäsittelytieteen keskeisillä alueilla, joihin kuuluu mm. tilastollinen koneoppiminen, algoritminen data-analyysi ja tehokkaat diskreetit menetelmät. Täydellinen listaus laitoksen tutkimusryhmistä on saatavilla osoitteesta ”http://ics.aalto.fi/fi/research/.

Hakumateriaalit

Aalto-yliopiston rehtorille osoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa Aalto-yliopiston kirjaamoon viimeistään 20.5.2013 klo 15.00 mennessä. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Hakemukseen tulee liittää ainakin alla mainitut liitteet:

Materiaali voidaan toimittaa sähköpostiosoitteeseen "kirjaamo@aalto.fi" tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen "Kirjaamo, PL. 11000, 00076 Aalto". Sähköisesti toimitettavat asiakirjat koostuvat yhdestä pdf-muodossa olevasta tiedostosta ja tiedosto tulee nimetä ”sukunimi_etunimi_application.pdf”. Tiedoston ensimmäinen asiakirja on hakemuskirje, jota seuraavat hakemuksen liitteet yllä esitetyssä järjestyksessä.

Hakijoita arvioidaan seuraavien ansioiden perusteella: tutkimus suhteessa uravaiheeseen, opetustyö sekä toiminta tieteellisessä yhteisössä. Haun toiseen vaiheeseen valittuja hakijoita pyydetään täydentämään hakemustaan tarkemmalla tutkimus- ja opetussuunnitelmalla sekä materiaalilla, joka kuvaa laajemmin hakijan ansioita edellä mainituilla kolmella osa-alueella. Täydennetyt hakemukset toimitetaan vähintään neljän ulkopuolisen asiantuntijan arvioitavaksi hakuprosessin toisessa vaiheessa.

Aalto-yliopiston professorien urapolun (Tenure track) kuvaus löytyy osoitteesta http://www.aalto.fi/fi/about/careers/tenure_track/for_applicant/. Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa englannin kielen taitoa. Syntyperäiseltä Suomen kansalaiselta edellytetään myös, että hän täyttää kotimaisten kielten osaamiseen liittyvät vaatimukset (ks. http://dept.ics.aalto.fi/calls/tenuretrack/langreq.shtml).   

Prosessiin liittyviä säädöksiä: