Tenure-Track Position in Information and Computer Science: Application Instructions

[ This Document in .pdf (In Finnish and in English)]
[ Call text in .pdf (In Finnish and in English)]

Description of the Department

The Department of Information and Computer Science is one of the top performing units in Aalto University. The international review panel of the 2009 Research Assessment Exercise provided the following summary:

“The department's research is focused on fundamental computer science methods for the analysis of large data sets, modelling and design of complex software, networking and other computational systems. The department has a clear vision, long-term research plans and a solid financial basis. Both the senior personnel and the junior researchers are highly qualified. The publication rate is very high. The quality of publications is excellent and they receive very high number of citations. The high performance of the department can be characterized not only by high quality research papers but also by software tools that have attained internationally a position as leading reference systems. The research is well combined with doctoral training and continuous high production of doctoral degrees.”

For more information about the Department's research profile and activities, see the full RAE report available at "http://aalto.fi/en/research/rae/" and the Department's website "http://ics.tkk.fi/en/".

The strategic vision of the Department focuses on the following three broad domains of technological interest:

A fourth core element in the Department's work, supporting these thematic directions, is a strong basis in the fundamental models and methods of information and computer science.

In 2012, the Department is coordinating one national Center of Excellence in research, the Center for Computational Inference (COIN), and hosting parts of two other Centers of Excellence, Algorithmic Data Analysis (ALGODAN) and Molecular Systems Immunology and Physiology Research (SyMMyS). The Department currently has 10 professors and 40 other doctoral-level staff, including postdoctoral researchers. Research groups in the Department carry out basic research in several pertinent areas of information and computer science, covering e.g. statistical machine learning, algorithmic data analysis and efficient discrete methods. A full list of the Department's research groups is available at "http://research.ics.tkk.fi/".

In the present call, the Department is seeking to hire for the open tenure-track position a highly qualified individual from the research fields of machine learning, probabilistic modelling, and data mining. The research emphasis is on methodology, and the candidate should provide world-class competence in one or several of these research fields, supporting and complementing the present strong research areas at the Department.

Application Materials

Applications are to be addressed to the President of Aalto University and submitted with the required application materials to the Aalto University Registry by 16 January 2012. The application materials will not be returned. The application materials shall include the following appendices:

  1. curriculum vitae (with contact details; maximum of two pages),
  2. summary of merits and most important achievements (research, teaching, activity in scientific community, academic leadership, including brief descriptions of the most important research contributions, in reference to the attached list of publications; maximum of three pages total),
  3. list of publications, with the 10 most important ones clearly distinguished in ranked order (1,...,10),
  4. names and contact details of references, if any.

The cover letter shall also include information, firstly, whether the application can be used in filling other vacancies at the Department and, secondly, from which source the applicant received the information regarding the current call. The materials can be submitted electronically to "kirjaamo@aalto.fi", ", or alternatively by ordinary mail to "Registry, P.O. Box 11000, FI-00076 Aalto, Finland". Applications submitted electronically shall consist of a set of five separate pdf files, with file names "lastname_firstname_application.pdf" (cover letter) and "lastname_firstname_appendix1.pdf" thru "lastname_firstname_appendix4.pdf" (annexes as indicated above).

The applicants will be reviewed on the basis of their research in relation to career stage, teaching and activity in scientific community. Shortlisted applicants will be asked to supplement their applications with a more detailed research and teaching plan, and materials that describe their merits in these areas in more detail. The supplemented applications are submitted for review by at least four experts in the second stage of the application process.

A more detailed description of the tenure track system at Aalto University is available at " http://aalto.fi/en/tenuretrack".

Applicants are required to have such proficiency in English as is required for the exercise of their duties. Native Finnish applicants must also satisfy the competence requirements in domestic languages as described at " http://dept.ics.tkk.fi/calls/tenuretrack/langreq.shtml/".

Statutory Basis of the Process

HAKUOHJEET TIETOJENKÄSITTELYTIETEEN PROFESSORIN TEHTÄVÄÄN

Application instructions in English

Laitoskuvaus

Tietojenkäsittelytieteen laitos on yksi Aalto-yliopiston parhaiten menestyneitä laitoksia. Vuonna 2009 suoritetun kansainvälisen arviointipaneelin Research Assessment Exercise –raportissa mainittiin seuraava tiivistelmä:

“The department's research is focused on fundamental computer science methods for the analysis of large data sets, modelling and design of complex software, networking and other computational systems. The department has a clear vision, long-term research plans and a solid financial basis. Both the senior personnel and the junior researchers are highly qualified. The publication rate is very high. The quality of publications is excellent and they receive very high number of citations. The high performance of the department can be characterized not only by high quality research papers but also by software tools that have attained internationally a position as leading reference systems. The research is well combined with doctoral training and continuous high production of doctoral degrees.”

Lisätietoa laitoksen tutkimusprofiilista ja aktiviteeteista on saatavilla RAE-raportista "http://aalto.fi/en/research/rae/" sekä laitoksen verkkosivuilta "http://ics.tkk.fi/".

Laitoksen strategia perustuu seuraaville kolmelle alueelle:

Neljäs edellisiä temaattisia suuntia tukeva laitoksen työn keskeinen elementti on vahva tietojenkäsittelytieteen perusteiden, mallien ja menetelmien, perustutkimus.

Vuonna 2012 laitos koordinoi yhtä tutkimuksen kansallista huippuyksikköä, the Center for Computational Inference (COIN), sekä on mukana kahden muun huippyksikön, Algorithmic Data Analysis (ALGODAN) ja Molecular Systems Immunology and Physiology Research (SyMMyS) toiminnassa. Laitoksella on nykyisin 10 professoria sekä 40 muuta tohtoritasoista tutkijaa. Laitoksen tutkimusryhmät tekevät perustutkimusta useilla tietojenkäsittleytieteen keskeisillä alueilla, joihin kuuluu mm. tilastollinen koneoppiminen, algoritminen data-analyysi ja tehokkaat diskreetit menetelmät. Täydellinen listaus laitoksen tutkimusryhmistä on saatavilla osoitteesta "http://research.ics.tkk.fi/".

Tässä haussa laitos etsii lahjakasta ja ansioitunutta henkilöä erityisesti koneoppimisen, probabilistisen mallintamisen ja tiedonlouhinnan tutkimusalueilla. Tutkimuksen painopiste on metodologiassa. Hakijan tulee olla omalla alallaan maailman huippuluokkaa sekä tukea ja täydentää laitoksen nykyisiä vahvoja tutkimusalueita

Hakumateriaalit

Aalto-yliopiston rehtorille osoitettu hakemus liitteineen tulee toimittaa Aalto-yliopiston kirjaamoon viimeistään 16.1.2012. Hakemusasiakirjoja ei palauteta. Hakemukseen tulee liittää ainakin:

  1. ansioluettelo (yhteystietoineen; maksimipituus kaksi sivua),
  2. tiivistelmä meriiteistä ja tärkeimmistä saavutuksista (tutkimus, opetus, toiminta tieteellisessä yhteisössä, akateeminen johtajuus, sisältäen lyhyet kuvaukset tärkeimmistä liitteenä olevassa julkaisuluettelossa raportoiduista tutkimustuloksista, maksimipituus kolme sivua),
  3. julkaisuluettelo, missä 10 tärkeintä julkaisua merkittynä erikseen tärkeysjärjestyksessä (1,…,10),
  4. mahdollisten suosittelijoiden nimet ja yhteystiedot.

Hakemuskirjeessä tulee myös mainita, voidaanko hakemusta käyttää muiden mahdollisesti avoinna olevien tehtävien täytössä laitoksella sekä mistä hakija sai tiedon tässä haussa avoinna olevasta paikasta. Materiaali voidaan toimittaa sähköpostiosoitteeseen "kirjaamo@aalto.fi", tai vaihtoehtoisesti postitse osoitteeseen "kirjaamo, PL. 11000, 00076 Aalto". Sähköisesti toimitettavat asiakirjat koostuvat viidestä eri pdf-muodossa olevasta tiedostosta ja tiedostot tulee nimetä ja numeroida muotoon ”sukunimi_etunimi_application.pdf” (hakemus) ja "sukunimi_etunimi_appendix1.pdf” sekä ”sukunimi_etunimi_appendix4.pdf” (liitteet kuten yllä on ohjeistettu).

Hakijoita arvioidaan seuraavien ansioiden perusteella: tutkimus suhteessa uravaiheeseen, opetus ja toiminta tieteellisessä yhteisössä. Haun toiseen vaiheeseen valittuja hakijoita pyydetään täydentämään hakemustaan tarkemmalla tutkimus- ja opetussuunnitelmalla sekä materiaalilla, joka kuvaa laajemmin hakijan ansioita edellä mainituilla kolmella osa-alueella. Täydennetyt hakemukset toimitetaan vähintään neljän ulkopuolisen asiantuntijan arvioitavaksi hakuprosessin toisessa vaiheessa.

Aalto-yliopiston professorien urapolun (Tenure track) kuvaus löytyy osoitteesta " http://aalto.fi/fi/tenuretrack".

Hakijoilta edellytetään tehtävän vaatimaa englannin kielen taitoa. Syntyperäiseltä Suomen kansalaiselta edellytetään myös, että hän täyttää kotimaisten kielten osaamiseen liittyvät vaatimukset (ks. " http://dept.ics.tkk.fi/calls/tenuretrack/langreq.shtml/").

Prosessiin liittyviä säädöksiä: